Kinderen

Beleidsplan stichting Het Bosje 2016 - 2020

De doelstelling van stichting Het Bosje

Het Bosje ondersteunt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De financiële basis hiervoor is afkomstig vanuit het vroegere kindertehuis "Sint-Lucia" in Rotterdam. Met de opbrengsten van dit vermogen worden projecten gefinancierd. Na herstel van de afgelopen financiële crisis is ons vermogen groot genoeg om onze bestaande projecten weer te kunnen financieren en ook kunnen we weer nieuwe projecten aan. Gezien het instabiele beursklimaat blijven we voorzichting ten aanzien van het aangaan van langer lopende verplichtingen. Het bestuur heeft een vijfjaren beleidsplan opgesteld. We onderscheiden daarin langer lopende samenwerkingsverbanden, eenmalige projecten, verkenningen naar nieuwe projecten of samenwerkingsverbanden, en individuele ondersteuning.

Langer lopende samenwerkings-verbanden

Dit zijn projecten waar we langdurig bij betrokken willen zijn. Het gaat om projecten waar de stichting kan meedenken en een eigen inbreng kan leveren vanuit onze deskundigheid. Een aanvullende eis is dat er ook vanuit de vragende partij in het ontwikkelingsland een eigen bijdrage in de vorm van geld, menskracht of middelen geleverd wordt. Dit om te verzekeren dat het project ter plaatse voldoende draagvlak heeft zodat in de toekomst, ook zonder de steun van Het Bosje, de voortzetting op eigen kracht aannemelijk is. Waar mogelijk bezoekt het bestuur van Het Bosje deze projecten voor direct overleg en om onze betrokkenheid vorm te geven.
Voor de periode 2016 -2020 gaat het om de volgende projecten:

URDT, Oeganda
Eerder ondersteunde Het Bosje het Uganda Rural Development and Training Programme (URDT) met projecten voor de lagere school, de middelbare school en ook de African Rural University (ARU) die daarop een vervolg biedt. Recentelijk ondersteunde Het Bosje het door de URDT geadopteerde lagere onderwijs in Kanywamiyaga. De opzet is om onderwijs in dit dorp beschikbaar te maken - ook voor arme kinderen - en hen de mogelijkheid te bieden op vervolgonderwijs. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van de arme regio. Na ondersteuning in de afgelopen drie jaar zijn de ontwikkelingen duidelijk zichtbaar. De inkomsten uit het bijbehorende landbouwproject en de doorwerking op de wijze van landbouw bedrijven bij de ouders thuis zijn echter nog onvoldoende om de school zelfstandig draaiende te houden. Daarom zal Het Bosje, met een jaarlijks afnemend bedrag, het project nog 3 jaar verder ondersteunen. Verder heeft Het Bosje besloten om een nieuw project van de URDT te ondersteunen. Het gaat om een project in het zuidwesten van Oeganda, begeleid door voormalige studenten van de ARU, Epicenter Managers genoemd. Deze personen zijn inmiddels werkzaam binnen regionale dorpsbesturen en spelen een rol als 'change agents' in dit gebied. Het Bosje ondersteunt gedurende 3 jaar het zogenaamde School Garden Project. URDT helpt in dit project met het opzetten en exploiteren van volkstuinen respectievelijk kleinschalig landbouw bij scholen in 15 sub-counties in Kibaale District. Gezamenlijk zoeken we bij dit project ook naar mogelijkheden om de voortgang en de effectiviteit van de inzet te monitoren. Daarnaast zoekt Het Bosje naar andere mogelijkheden om projecten te ondersteunen direct gericht op het verbeteren van leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Oeganda. Hierbij wordt gedacht aan het terugdringen van de negatieve invloed van koken en houtvuur op de luchtkwaliteit in de onvoldoende geventileerde huizen. Voorgesteld wordt om dit onderwerp als wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren door studenten van de African Rural University. Afhankelijk van haar inkomen kan het bestuur van Het Bosje nieuwe steunaanvragen van de URDT beoordelen en mogelijk financieren.

IBISS, Rio de Janeiro, Brazilië
Het tweede project waarmee de stichting Het Bosje inmiddels een langjarige relatie heeft opgebouwd is IBISS (Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social) in Rio de Janeiro. IBISS zet zich in voor ontwikkelingswerk in een aantal sloppenwijken (favela's). Eerdere bijdragen betroffen het verwezenlijken van een multifunctioneel centrum en het geven van noodhulp. In 2014 bezochten enkele bestuursleden deze projecten in Rio. Dit leidde tot een drietal nieuwe projecten rond vrouwen en kinderen die in de steek gelaten zijn door drugsleiders, en opleidingstrajecten. Zo financierde Het Bosje de renovatie van een gemeenschapscentrum in de favela Vila Alianca en een in Complexa de Penha, en droegen we bij aan workshops voor diverse beroepsopleidingen.
Helaas overleed in 2015 de grote stimulator en drijvende kracht achter IBISS in Rio, Nanko van Buuren. Het Bosje beraadt zich nu op mogelijkheden om de aangegane en eventuele nieuwe projecten ter ondersteuning ook de komende jaren voort te zetten. Hierbij denken wij aan het mogelijk maken van kinderopvang tijdens de studie van zeer jonge moeders, en het aanpassen van buurtcentra. Cruciaal hiervoor zijn goede contacten met de lokale organisatie in Rio de Janeiro.

Verkenningen

Ook in de komende jaren kijken we uit naar mogelijk nieuwe projecten, eenmalig of met het oog op een langdurige samenwerking. Dit om ons beleid de komende jaren verder vorm te geven. De huidige verkenningen zijn:

Vajra Academy, Nepal
Op verzoek van de Stichting Vajra heeft Het Bosje in 2015 reeds besloten om een project in Nepal mede te ondersteunen. De bijdrage bestaat vooralsnog uit het financieren van ramen en deuren van een in 2016 te realiseren gebouw voor de Vajra Academy, een school in Kathmandu waar kwalitatief goed onderwijs geboden wordt, deels aan kinderen uit achtergestelde gezinnen. Het gaat om een bescheiden bijdrage die ook bedoeld is om verdere samenwerking te verkennen.

Karuna Foundation, Nepal
Mede gezien de grote aardbeving in 2015 beraadt Het Bosje zich ook op de mogelijkheden om gezondheidszorgprojecten voor kinderen buiten de hoofdstad te ondersteunen en daarmee te helpen bij de wederopbouw van getroffen gebieden. Er zijn verkennende contacten met de Karuna Foundation. Karuna heeft 2 innovatieve modellen ontwikkeld met als speerpunten preventie van handicaps, ondervoeding en ziekten en integrale zorg voor en inclusie van kinderen met een handicap en duurzame veranderingen in de dorpen.

Alvan tsarik, Armenië
Ook werd in 2015 in principe steun toegezegd aan de stichting alvan tsarik die zich in Armenië inzet voor beter onderwijs ook voor kansarme kinderen. Het gaat hier om de aanschaf en het inrichten van een gebouw tot voorschoolse opvang waar vernieuwend onderwijs gegeven wordt.

Eenmalige projecten en individuele ondersteuning

Eenmalige projecten zijn mogelijk in de vorm van voorzieningen in gebouwen, vervoermiddelen en medische projecten. Zo werd eerder overleg gevoerd met vertegenwoordigers van een project in Papoea. Dit resulteerde in de aanschaf van schoolboeken voor een armlastige middelbare school. Ook het geven van beperkte financiële ondersteuning voor de opleiding van individuele veelbelovende personen behoort incidenteel tot de mogelijkheden. Gezocht wordt hierbij naar mogelijkheden om dit te koppelen aan projecten waarmee Het Bosje een meer langdurige relatie heeft opgebouwd.Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

  Naar boven  

Correspondentie adres

Beulakerwiede 5

8244 EG Lelystad

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.