Kinderen

Activiteiten en Financiële informatie – stichting Het Bosje

Op deze pagina een overzicht van voorgaande jaren (vanaf 2012)Activiteiten in 2016

In 2016 bruiste de stichting van activiteiten. De banden met IBISS in Rio de Janeiro werden vernieuwd, en nieuwe projecten in Nepal en Armenië werden begonnen. Daarnaast werden projecten met de URYDT in Oeganda voortgezet en enkele eenmalige kleine projecten ondersteund. Dit alles vergde een viertal bestuursvergaderingen en kennismakingsgesprekken met nieuwe partners. Ook werden projecten in Oeganda, Armenië en in Nepal bezocht om in persoon toezicht te houden op de voortgang van de projecten.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2016 is het vermogen voor ongeveer een derde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en tweederde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke opbrengst met in standhouding van het uitgangskapitaal.

Projecten
IBISS Rio de Janeiro. Na het ontijdig overlijden van Nanko van Buuren in 2015 werden in 2016 nieuwe contacten gelegd met dat deel van de nieuwe organisatie dat verantwoordelijk is voor het verder uitvoeren van de door onze stichting te financieren projecten. Het ziet er naar uit dat in 2017 een nieuwe samenwerking tot stand zal komen. In Oeganda werd de reeds jarenlang bestaande samenwerking met de URDT, een regionaal ontwikkelingsprogramma, door twee bestuursleden bezocht. Geconstateerd werd dat met veel enthousiasme en volgens de planning aan het schooltuinenproject werd gewerkt. Deze projecten worden gecoördineerd door "change-agents" opgeleid door de URDT en moeten leiden tot een betere voedselvoorziening voor de leerlingen en in die dorpen. Expliciet wordt hierbij aandacht besteed aan monitoring en evaluatie van het project en de resultaten daarvan. Aan dit project is nog een verdere ondersteuning gedurende 2 jaar toegezegd. De ondersteuning van een lagere school in Kanywamiayaga dorp werd voortgezet, volgens afspraak met een afnemende bijdrage voor nog twee jaar. Een bezoek aan een andere school in die regio, St. Veronica in het dorp Mugarama, heeft geleid tot de financiering van het afbouwen van een gebouw met twee klaslokalen. Eveneens is afgesproken dat deze school gaat deelnemen aan het schooltuinenproject van de URDT. De aanvullende kosten hiervan worden gedragen door Het Bosje. Nepal: Het overleg met de Stichting Vajra heeft in 2015 geleid tot een samenwerking om te komen tot een school ook voor kansarme kinderen. Na een eerste bijdrage vorig jaar voor deuren en kozijnen in het betreffende gebouw is dit jaar ook de rest van het toegezegde geld beschikbaar gesteld. De bouw was geacht te beginnen in 2016 maar dit heeft vertraging opgelopen als gevolg van de recente hevige aardbeving in dit gebied. Nieuwe contacten werden gelegd met de stichting Karuna Nepal. Deze organisatie et zich in voor het in dorpen in beeld brengen en ondersteunen van kinderen met een handicap. Hierbij wordt nauw samengewerkt met locale instanties. Het Bosje is voornemens 1 dan wel 2 dorpen hierbij gedurende een beperkt aantal jaren te ondersteunen. Contacten met de Stichting alvan tsarik, die zich bezig houdt met vernieuwend onderwijs aan kansarme kinderen en met name bij de voorschoolse opvang in Armenië, hebben geleid tot de toezegging om de aankoop van een gebouw waar dit onderwijs kon worden gegeven te financieren. Het bestuur van het Bosje leverde een inhoudelijke bijdrage bij het beoordelen van de geschiktheid van beschikbare gebouwen. Dit resulteerde in een gezamenlijk bezoek van alvan tsarik en Het Bosje aan Gyumri in Armenië om tot de keuze van een gebouw te komen en voor Het Bosje ook om het draagvlak van een dergelijk project te peilen. Dit alles leidde tot de aankoop van een half afgebouwd huis in Gyumri en de toezegging voor een aanvullende lening voor het afbouwen en inrichten van het betreffende gebouw. De verwachting is dat nog dit jaar met een paar groepen voor voorschoolse opvang gestart kan worden. Een tweetal kleine eenmalige projecten werden in 2016 gefinancierd. Het betrof een zending schoolboeken voor een basisschool Habiratin in Indonesië op verzoek van de Stichting Help Flores. Het tweede project betrof een bijdrage aan een transportmiddel voor een goede relatie uit een eerder project van de stichting in Tanzania.

Bestuurlijk
Voor het bespreken van de projecten en de voortgang daarvan evenals het bewaken van de financiële situatie van de stichting kwam het bestuur in 2016 vier maal bijeen. Tenslotte vond er een bestuurswisseling plaats. Het bestuurslid Albert Neeleman trok zich terug en zijn plaats werd in genomen door Karlijn Verduin.Staat van baten en lasten 2016

BATEN20162015

 

Resultaat effecten68.281115.998
Dividenden39.49536.403
Rente obligaties3.4665.876
Koersresultaat effecten38.77685.282
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten- 12.916- 11.563

 

LASTEN
Donaties164.66988.391
URDT Girls School10.00015.000
IBISS - -
Nshambya kindergarten - 3.000
URDT school garden project73.62444.933
Varja academy7.72625.000
Alvan Tsarik62.600 -
St. Veronica Community School1.450 -
St. Help Flores2.125 -
Fr. Maningi2.000 -
Reizen en declaraties5.144458

 

Administratiekosten1.0131.013
Accountants- en administratiekosten1.0131.013

 

Verkoopkosten628281
Representatiekosten628281

 

Overige kosten512601
Bankrente en -kosten338263
Kosten website174338

 

 

Totale baten68.821115.998
Totale lasten166.82290.286
Rentebaten1.8962.583

 

 

Resultaat- 96.10528.295

 

-------------------------

Activiteiten in 2015

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2015 is het vermogen deels beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en deels via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke opbrengst met in standhouding van het uitgangskapitaal.

Projecten
IBISS Rio de Janeiro. Begin 2015 stond met name het ontijdig overlijden van Nanko van Buuren, de initiator en directeur van IBISS op de voorgrond. Dit leidde uiteindelijk tot een opdeling van de stichting IBISS in Rio de Janeiro in verschillende organisaties. Met medewerking van de stichting IBISS in Nederland werd geprobeerd nieuwe contacten te leggen met dat deel van die nieuwe organisatie dat verantwoordelijk is voor het verder uitvoeren van de door onze stichting gefinancierde projecten. Het gaat hierbij om de verbouwing van wijkcentra in Vila Alianca en in Complexa de Penha in Caracol, alsmede de terugrapportage over het onderwijsproject in Curicica. Helaas zijn we er in 2015 niet in geslaagd het gewenste contact te leggen.

In Oeganda werd de reeds jarenlang bestaande samenwerking met de URDT, een regionaal ontwikkelingsprogramma, voortgezet. De ondersteuning van een project voor een lagere school in Kanywamiayaga dorp werd voortgezet, nu met een duidelijke exitstrategie met een afnemende bijdrage gedurende drie jaar. Gesprekken met de URDT hebben verder geleid tot de ondersteuning van een "Gardenproject" op scholen in 15 verschillende dorpen. Deze projecten worden gecoördineerd door "change agents" opgeleid door de URDT en moeten leiden tot een betere voedselvoorziening voor de leerlingen en in die dorpen. Aangezien het een proefproject betreft, wordt hierbij expliciet aandacht besteed aan monitoring en evaluatie van het project en de resultaten daarvan.

Ten behoeve van een eerder project in Tanzania, in de plaats Nshambya werd een beperkte extra bijdrage geleverd. Het betreft een multifunctioneel gebouw dat nu enkele herstel en onderhoudswerkzaamheden nodig had. Het gaat om de aanleg van toiletten en het repareren van het hekwerk, de watertank en de goten.

Nepal: Het overleg met de Stichting Vajra heeft in 2015 geleid tot een samenwerking om te komen tot een school ook voor kansarme kinderen. Een eerste bijdrage betreft een betaling voor deuren en kozijnen in het betreffende schoolgebouw. De bouw was geacht te beginnen in 2016 maar wellicht loopt dit vertraging op als gevolg van de recente hevige aardbeving in dit gebied.

Nieuwe contacten werden gelegd met de Stichting alvan tsarik die zich bezig houdt met vernieuwend onderwijs aan kansarme kinderen en met name bij de voorschoolse opvang in Armenië. Bezien wordt of Het Bosje een rol kan spelen bij het starten met een modelschool onder beheer van de stichting alvan tsarik.

Ook werd telefonisch een eerste verkenning gemaakt naar aanleiding van een aanvraag tot financiële steun door Karuna Foundation via de website van Het Bosje. Een vervolggesprek zal plaatsvinden in 2016.

Bestuurlijk
Voor het bespreken van de projecten en de voortgang daarvan evenals het bewaken van de financiële situatie van de stichting kwam het bestuur in 2015 twee maal bijeen. Verder werden aanvullende overleggen gevoerd met de Stichting IBISS in Nederland, met de stichting Vajra en met het bestuur van alvan tsarik.Staat van baten en lasten 2015

BATEN20152014

 

Resultaat effecten115.99886.765
Dividenden36.40321.751
Rente obligaties5.87615.083
Koersresultaat effecten85.28254.039
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten-11.563- 4.108

 

LASTEN
Donaties88.39176.771
URDT Girls School15.00015.000
IBISS - 50.000
Stichting Papoeajeugd naar school - 10.592
Nshambya kindergarten3.000 -
URDT school garden project44.933 -
Varja academy25.000 -
Reizen en declaraties4581.179

 

Administratiekosten1.0131.167
Accountants- en administratiekosten1.0131.167

 

Verkoopkosten281163
Representatiekosten281163

 

Overige kosten6011.458
Bankrente en -kosten263134
Kosten website3381.324

 

 

Totale baten115.99886.765
Totale lasten90.28679.559
Rentebaten2.5832.385

 

 

Resultaat28.2959.591

 

-------------------------

Activiteiten in 2014

In 2014 is het vermogen van het Bosje deels beheerd middels een duurzaam fondsen mandaat aan ABN-AMRO en deels met Comfort Advies van dezelfde bank. Het bestuur kwam ook dit jaar twee maal bijeen om de financiële situatie te beoordelen. Zij ontwikkelde een aantal concrete activiteiten met bestaande partners in Uganda en Brazilië en concretiseerde de samenwerking met nieuwe partners.

In Uganda werd een verdere bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van het URDT in de vorm van het financieren met € 15.000 van een additionele lagere school (Kaniwamiyaga) met als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in die regio. Er vond een gesprek plaats met een tweetal bestuursleden van de URDT tijdens hun bezoek aan Nederland ter voorbereiding van ondersteuning van verdere activiteiten van de URDT. Het project verloopt zeer voorspoedig en er worden regelmatig 'awards' verkregen. De eerste lichting aan de lokale universiteit afgestudeerde leerlingen heeft inmiddels een plek gevonden in de regionale samenleving om van daar uit te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking. Bezien wordt of Het Bosje ook aan dit 'epicentric programme'een bijdrage kan leveren.

Het bestuur (voorzitter en penningmeester) van Het Bosje bracht begin 2014 een bezoek aan IBISS en haar projecten in de favela's van Rio de Janeiro. Dit bezoek werd afgerond met een reisverslag. Eind januari werden een aantal projecten verder uitgewerkt tijdens een bezoek van de voorzitter van IBISS, Nanko van Buren, in Nederland. Dit leidde in 2014 tot de financiering van 3 deelprojecten in verschillende favela's in Rio. Het verbouwen en tot een wijkcentrum inrichten van een gebouw in Vila Aliança ( € 12.000) en in Complexa da Penha in Caracol ( € 8.000). Later in het jaar werd ook nog een project gefinancierd voor het verbouwen en inrichten van een wijkgebouw geschikt voor het geven aan diverse cursussen in Curicica ( € 30.000).

Onze verkenningen naar samenwerking met nieuwe partners leidde in 2014 tot een bijdrage van Het Bosje aan een middelbare school op Papoea Guinee Indonesië. Voor de school Yos Sudarso in de arme wijk van Meranke Kelapa Lima werden voor één jaar benodigde schoolboeken gefinancierd (€ 10.592). Een ander project waar samenwerking mee is gezocht betreft de Stichting Vajra in Nepal. De lokale stichting Nepal zet zich al meer dan 20 jaar in voor het welzijn van Nepalese kinderen. Speerpunt hierbij is onderwijs voor kansarme kinderen en het bestrijden van armoede en analfabetisme. De verwachting is dat dit tot een concrete bijdrage zal leiden in 2015.

Een aantal andere aanvragen voor financiering werden afgewezen omdat deze onvoldoende aansluiten bij de doelstelling van Het Bosje.Staat van baten en lasten 2014

BATEN20142013

 

Resultaat effecten86.765251.749
Dividenden21.75115.985
Rente obligaties15.08311.776
Koersresultaat effecten54.039229.194
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten- 4.108- 5.206

 

LASTEN
Donaties76.77119.980
URDT Girls School15.00015.055
IBISS50.000 -
Stichting Papoeajeugd naar school10.592 -
Opleiding Frank Faustin - 3.000
Reizen en declaraties1.1791.925

 

Administratiekosten1.1671.634
Accountants- en administratiekosten1.1671.634

 

Verkoopkosten163259
Representatiekosten163259

 

Overige kosten1.45861
Bankrente en -kosten13461
Kosten website1.324 -

 

 

Totale baten86.765251.749
Totale lasten79.55921.934
Rentebaten2.3851.456

 

 

Resultaat9.591231.271

 

-------------------------

Activiteiten in 2013

In 2013 is het vermogen van stichting Het Bosje weer boven het door het bestuur gewenste minimum-niveau gekomen. Dit is het gevolg van het aantrekken van de aandelenmarkt en het uitgezette beleid van deels gericht gelden te laten beheren met een winstoogmerk en deels gericht op stabiliteit.
Het bestuur kwam twee maal bijeen om de situatie te beoordelen en besloot activiteiten te ontwikkelen om contacten met partners in Uganda en Brazilië weer aan te trekken en voor het aanboren van nieuwe projecten die voor ondersteuning door Het Bosje in aanmerking komen. Uitgangspunt hierbij is dat we verder willen met vaste partners als de URDT in Uganda en IBISS in Brazilië. Daarnaast willen we mogelijkheden onderzoeken om eenmalig ondersteuning te verlenen met het oog op het ontwikkelen van eventuele nieuwe langdurige relaties.
Om verder als ANBI-instelling door het leven te kunnen blijven gaan was het noodzakelijk om een financiële verantwoording af te leggen aan de samenleving middels een website. Dit heeft ertoe geleid dat eerdere plannen hiertoe alsnog zijn opgepakt en er low-budget een website is opgezet waar we financiële en andere informatie over de activiteiten van het Bosje openbaar maken. Deze website, www.stichtinghetbosje.nl, is per 31 dec 2013 operationeel.

Projecten 2013:
In Uganda ging Het Bosje verder met het regionale ontwikkelingsproject (URDT). Hier worden op een middelbare school en aan de recent gestarte regionale universiteit kansarme meiden in een kostschool-aanpak klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Aanvullend op deze activiteiten verbreedde de school vorig jaar haar invloed naar een andere basisschool in de regio om daar met vergelijkbare uitgangspunten de school te ondersteunen. Stichting Het Bosje ondersteunde ook in 2013 de URDT in deze met de aanloopkosten gedurende de eerste 3 jaar, telkens voor een bedrag van € 15.000. In 2013 is tweemaal een bedrag van € 7.500 overgemaakt naar de URDT.

Ook met het project van de stichting IBISS, onder bezielende leiding van de Nederlander Nanko van Buuren, is tweemaal overleg gevoerd bij een bezoek van Nanko aan Nederland. Afgesproken is dat het bestuur zich begin 2014 in Rio op de hoogte gaat stellen van de situatie in de favela's en de daar beoogde projecten om vervolgens te beslissen of en zo ja hoe verder wordt bijgedragen aan een concreet onderdeel binnen dit grote ontwikkelingsproject. De onrust en onzekerheid als gevolg van het optreden van het leger, met als doel de wijk terug te veroveren op de drugsbazen, is grotendeels over al zijn zeker nog niet alle wijken "gepacificeerd".

Op verzoek werd door Het Bosje met een eenmalige donatie bijgedragen aan de opleiding tot engineer van een Tanzaniaan die Het Bosje had leren kennen vanuit een voormalig project van de Stichting.

Nieuwe projecten:
Ingegaan werd op verschillende verzoeken om ondersteuning door middel van gesprekken. Zo werd er overlegd met projecten in Peru, onderwijs in Papoea Nieuw Guinee en ontwikkelingsprojecten in Nepal. Wellicht dat deze contacten nog in 2014 leiden tot concrete door Het Bosje te financieren projecten.


Staat van baten en lasten 2013

BATEN20132012

 

Resultaat effecten251.749124.674
Dividenden15.98510.847
Rente obligaties11.77625.733
Koersresultaat effecten229.19488.932
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten- 5.206- 838

 

LASTEN
Donaties19.98027.560
URDT Girls School15.05527.560
IBISS - -
Opleiding Frank Faustin3.000 -
Reizen en declaraties1.925 -

 

Administratiekosten1.6341.607
Accountants- en administratiekosten1.6341.607

 

Verkoopkosten259153
Representatiekosten259153

 

Overige kosten6165
Bankrente en -kosten6141
Diverse algemene kosten - 24

 

 

Totale baten251.749124.674
Totale lasten21.93429.385
Rentebaten1.4561.003

 

 

Resultaat231.27196.292

 

-------------------------


Activiteiten in 2012

Ook in 2012 deden de gevolgen van krediet en bankencrisis zich nog steeds voelen en schommelde het beschikbare vermogen rond het door het bestuur gewenste minimum-niveau.
Het bestuur kwam twee maal bijeen om zich over de situatie te buigen en plannen te maken voor een betere toekomst. Bijzonder onderwerp van discussie was het meer duurzaam beheer van het vermogen. Uiteindelijk is besloten om het vermogen deels in beheer te geven bij de ABN-AMRO met het oogmerk het genereren van meer opbrengst om te besteden aan projecten en een groter deel meer conservatief te blijven beheren. In beide portefeuilles is gekozen voor een meer duurzame invulling van het vermogensbeheer, in lijn met de ideële doelstelling van Het Bosje.

In Uganda steunde Het Bosje weer het regionale ontwikkelingsproject (URDT). Hier worden op een middelbare school en aan de recent gestarte regionale universiteit kansarme meiden in een kostschool-aanpak klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Aanvullend op deze activiteiten verbreedde de school dit jaar haar invloed naar een andere school in de regio om daar met vergelijkbare uitgangspunten de basisschool te ondersteunen. De stichting Het Bosje ondersteunt de URDT in deze met een eenmalig bedrag van € 12.500 voor het aanschaffen van grond voor de bouw van noodzakelijke accommodatie. Daarnaast heeft de stichting zich garant gesteld voor de aanloopkosten gedurende de eerste 3 jaar, telkens voor een bedrag van € 15.000. In 2012 zijn de eerste bedragen voor een totaal van € 37.500 overgemaakt naar de URDT.

Aan het project in een van de favela's van Rio de Janeiro door de stichting IBISS onder bezielende leiding van de Nederlander Nanko van Buren is na de laatste noodkreet in 2011 door onze stichting geen vervolg gegeven. De onrust en onzekerheid als gevolg van het optreden van het leger, met als doel de wijk terug te veroveren op de drugsbazen, is daarbij van grote invloed geweest. Omdat het project goed past in het beleid van de stichting zal er dit jaar weer contact zijn om de huidige mogelijkheden te verkennen.

Gezien de financiële situatie van stichting Het Bosje werden in 2012 verder geen nieuwe projecten geïnitieerd.Staat van baten en lasten 2012

BATEN20122011

 

Resultaat effecten124.674- 25.757
Dividenden10.8477.002
Rente obligaties25.73328.710
Koersresultaat effecten88.932- 60.853
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten- 838- 616

 

LASTEN
Donaties27.56021.000
URDT Girls School27.560 -
IBISS - 20.000
Reizen en declaraties - 1.000

 

Administratiekosten1.6071.642
Accountants- en administratiekosten1.6071.642

 

Verkoopkosten153353
Representatiekosten153353

 

Overige kosten6525
Koersverschillen banken - - 1
Bankrente en -kosten41 -
Diverse algemene kosten2426

 

 

Totale baten124.674-25.757
Totale lasten29.38523.020
Rentebaten1.0033.127

 

 

Resultaat96.292-45.650

 

-------------------------


Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

Correspondentie adres

  • Beulakerwiede 5
  • 8244 EG Lelystad
  • Contact

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.