Kinderen

Activiteiten en Financiële informatie – stichting Het Bosje 2018

Activiteiten in 2018
Staat van baten en lasten 2018

BATEN20182017

 

Resultaat effecten212.39795.525
Dividenden34.28032.041
Rente obligaties2.5002.500
Koersresultaat effecten189.30575.492
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten- 13.688- 14.508

 

LASTEN
Donaties74.864259.983
URDT Girls School - 10.000
Reizen en declaraties1251.978
Alvan Tsarik project, Armenië - 60.000
St. Veronica Community School - 2.892
URDT school garden project - 61.286
URDT Kanywamiyaga school5.0005.000
IBISS Meninas Meas32.06815.000
Verbouwing gebouw Jardim Gramacho - 15.106
Karuna Nepal37.67198.721

 

Administratiekosten1.1131.013
Accountants- en administratiekosten1.5121.113

 

Verkoopkosten327439
Representatiekosten327439

 

Overige kosten397780
Bankrente en -kosten348450
Kosten website - 252
Diverse algemene kosten4978

 

 

Totale baten212.39795.525
Totale lasten77.100262.315
Rentebaten113436

 

 

Resultaat135.410- 166.354

 

-------------------------

De plannen zoals aangezet in 2016 hebben in 2017 geleid tot voor onze stichting grote uitgaven aan projecten zowel in Oeganda, Nepal, Armenië en ook in Brazilië. De uitgaven passen binnen het budget van de Stichting en we hebben er voor gewaakt geen grote verplichtingen voor komende jaren aan te gaan.

Bestuurlijk
Het bestuur kwam 3 maal bijeen om afspraken te maken en besluiten te nemen. Daarnaast werden door bestuursleden projecten bezocht in Oeganda en Armenië om ons ter plaatse op de hoogte te stellen van het verloop van de projecten en om in lijn met ons beleid met lokale partners van gedachten te wisselen.

Projecten
Samen met onze partnerorganisatie in Oeganda, de URDT, werd verder vorm gegeven aan het schoolgardenproject waarbij leerlingen van met name groep 5 (NL groep 7) onder eigen verantwoordelijkheid gewassen verbouwen op een stuk land van school die moeten leiden tot een betere voedselvoorziening voor henzelf maar ook voor de overdacht van kennis naar leerlingen en hun ouders, de zogenaamde twee-generatie benadering. De extra bijdrage voor een van de lagere scholen van de URDT, Kanywamiyaga, werd volgens planning afgebouwd. Naar aanleiding van ons bezoek werd in een voor ons nieuw dorp nog extra steun verleend aan de afbouw van een schoolgebouw en het deelnemen van deze school, St. Veronica, aan het schoolgardenproject.

Contacten met de Stichting alvan tsarik, die zich bezig houdt met vernieuwend onderwijs aan kansarme kinderen en met name bij de voorschoolse opvang in Armenië, hebben geleid tot daadwerkelijke ondersteuning. De aankoop van een gebouw waar dit onderwijs kon worden gegeven werd gefinancierd. Eveneens via alvan tsarik werd verder bijgedragen aan het afbouwen en inrichten van het met onze steun aangekochte pand in Gyumri. Dit leidde ertoe dat in augustus de eerste kinderen konden worden opgevangen. Ook werd begonnen met het bieden van gelegenheid voor volwassenenonderwijs en muziekactiviteiten.

In Brazilië , Rio de Janeiro, werd bijgedragen aan een project (Meninas Maes) voor jonge moeders in een van de favela's. Daarnaast werd financieel bijgedragen aan de verbouwing van een opvangcentrum in Jardim Gramacho.

Tenslotte werd in Nepal via de stichting Karuna Nepal ondersteuning verleend aan 2 dorpen. Het gaat hier om het in beeld brengen van kinderen met een handicap en het verlenen van ondersteuning aan deze gezinnen. De opzet is dat dit werk geleidelijk wordt afgebouwd en na 5 jaar geheel wordt overgenomen door de lokale bevolking. Daarnaast werd door de stichting Karuna Nepal een vierwiel-drive aangeschaft voor het noodzakelijke transport tussen de dorpen. Eveneens werden drie ultrasound apparaten aangekocht die een bijdrage moeten leveren aan de preventie van aangeboren afwijkingen.

De door ons ondersteunde stichting Vajra startte, na de aardbeving van 2015, dit jaar inderdaad met de bouw van een groot middelbare school project. De bouwactiviteiten verlopen voorspoedig.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2017 is het vermogen voor ongeveer een derde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en tweederde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en verantwoorde opbrengst met in standhouding van het uitgangskapitaal. Zoals eerder aangegeven was 2017 voor onze stichting financieel een gunstig jaar. Dit had tot gevolg dat we meer dan voorheen geld beschikbaar hadden voor onze projecten en hier dankbaar gebruik van maakten.Staat van baten en lasten 2017

BATEN20172016

 

Resultaat effecten95.52568.821
Dividenden32.04139.495
Rente obligaties2.5003.466
Koersresultaat effecten75.49238.776
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten- 14.508- 12.916

 

LASTEN
Donaties259.983164.669
URDT Girls School - 10.000
Reizen en declaraties1.9785.144
Alvan Tsarik project, Armenië60.00062.600
St. Veronica Community School2.8921.450
URDT school garden project61.28673.624
Varja academy - 7.726
St. Help Flores, schoolboeken - 2.125
Fr. Maningi - 2.000
URDT Kanywamiyaga school5.000 -
IBISS Meninas Meas15.000 -
IBISS Jardim Gramacho15.106 -
Karuna Nepal98.721 -

 

Administratiekosten1.1131.013
Accountants- en administratiekosten1.1131.013

 

Verkoopkosten439628
Representatiekosten439628

 

Overige kosten780512
Bankrente en -kosten450338
Kosten website252174
Diverse algemene kosten78 -

 

 

Totale baten95.52568.821
Totale lasten262.315166.822
Rentebaten4361.896

 

 

Resultaat- 166.354- 96.105

 

-------------------------

Verantwoordingsinformatie over voorgaande jaren vindt u op de Activiteiten en Financiën pagina. Lees meer ......


Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

  Naar boven  

Correspondentie adres

  • Beulakerwiede 5
  • 8244 EG Lelystad
  • Contact

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.