Geschiedenis

Van Sint-Luciagesticht tot Stichting Het Bosje

Honderd jaar Zorg voor het Verwaarloosde Kind, een boekje over Het Sint Lucia Gesticht en Kindertehuis Het Bosje te Rotterdam1866 Oprichting “Sint-Luciagesticht”, als kerkelijke, niet-parochiële instelling van weldadigheid, met als taak het geven van onderwijs en zorg voor verlaten of verwaarloosde meisjes. Domicilie in het klooster van de Congregatie der Franciscanessen op de Coolsingel te Rotterdam.
1871 Het tehuis wordt verplaatst naar de Linker Rottekade. Het bestuur (vanaf 1898 Commissie van Administratie) werd gevormd door drie paters Franciscanen.
1940 Op 14 mei wordt door het bombardement het gebouw aan de Linker Rottekade verwoest, waarbij het archief grotendeels verloren is gegaan. De kinderen worden tijdelijk in Oudewater ondergebracht.
1946 Terugkeer naar Rotterdam, Heemraadssingel 103 wordt gehuurd.
1950 Aankoop panden Heemraadssingel 99 en 101.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het kindertehuis werd een boekje uitgegeven waarin de geschiedenis beschreven staat (nog geen electronische versie beschikbaar).

1961 Op 21 maart wordt bij notariële akte de instelling van Weldadigheid het “Sint Lucia-gesticht” Rotterdam losgemaakt van de Congregatie der Franciscanessen en het vermogen ondergebracht in een nieuwe stichting ‘Het Bosje’.

1983 Verkoop van de gebouwen aan de Heemraadssingel 99 en 101

De nieuwe stichting ‘Het Bosje’ heeft zich in eerste instantie gericht op de doelstelling van de organisatie waaruit zij ontstaan is: steun aan kinderen in Nederland. In 1985 is er gestart met internationale steun, en wel aan de kleuterschool van Zuster Tarcisius in het dorp Sengerema in Tanzania (Mwanza regio). In de jaren erna is ondersteuning verleend aan verschillende projecten in Tanzania en Ghana.
Sinds de statutenwijziging in 2003 richt de stichting zich nu uitsluitend op het ondersteunen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Naast de nog steeds bestaande en nieuwe contacten in Tanzania, zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan met organisaties in Oeganda, Brazilië, Armenië, meer recent ook Nepal, Indonesië en Botswana.