Startende Projecten in 2021

StartUp4kids, Botswana

Stichting StartUp4kids Foundation streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet.  StartUp4Kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen extra scholing bieden. De werkwijze sprak ons aan: “Door intensieve samenwerking met lokale partners en scholen in achtergestelde gebieden leveren wij sociale en financiële onderwijsprogramma’s van Aflatoun in combinatie met extra aandacht voor het milieu aan kinderen, tieners en moeders. Hiermee verbeteren wij de kwaliteit van het reguliere onderwijs, worden hen ondernemers-vaardigheden en omgaan met geld bijgebracht en daarmee vergroot hun kans op een leven zonder armoede in een gezonde, groene omgeving.”

Eind 2020 kregen wij een formeel verzoek van StartUp4kids om hun project Een betere toekomst voor kinderen, tieners en moeders in Botswana, te steunen voor de periode maart 2021 – januari 2022. Het M&E aspect van StartUp4kids is sterk: “er wordt verantwoording afgelegd over het verloop van de activiteiten tijdens de afgelopen periode, de planning voor komende periode en de financiële uitgaven. Indien de uitvoering of bestedingen afwijken van de planning, dan overleggen we over de benodigde bijsturing of aanpassing.” Daarom besloten wij begin 2021 om enkele onderdelen van het programma te steunen, namelijk aanschaf leermaterialen voor kinderen (Aflatoun, milieu), aanleggen van schooltuinen en de “Week van het Milieu” inclusief boomplant-activiteiten. Vertraagd door Covid-19 beperkingen en schoolsluitingen worden de activiteiten nu uitgevoerd.

Babuyile Community Development NPC, Zuid Afrika

Rhiza Babuyile (RB) is een sinds 2005 officiëel geregistreerde non-profit organisatie in Johannesburg, Zuid Afrika. RB ontwikkelt townships door een holistische aanpak van gemeenschapsontwikkeling, inclusief programma’s voor onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkeling van vaardigheden en ondernemingen. Alle projecten richten zich op empowerment van de lokale bevolking binnen de lokale context en behoeften.

RB’s educational programme is primarily focused on Early Childhood Development (ECD) Centres. The ECD programme ensures that children get better quality education by placing them according to their age groups. Principals and teachers get a six months ECD training course to be able to transfer skills to children.

RB’s focus op kinderen en de manier van werken past in ons beleid. Het ECD team selecteerde 3 preschools in Diepsloot, waar behoefte is aan financiering door Stichting Het Bosje voor een volledige opknapbeurt of een veilige speeltuin voor de kinderen; verder aan het verven van de muren en speelgoed.

Stichting Kolewa, Indonesië

Stichting Kolewa en haar counterpart Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, steunen kinderen en gezinnen die leven in de meest geïsoleerde en arme gebieden van Indonesië, waar andere hulporganisaties niet of nauwelijks komen. Deze gebieden zijn lastig bereikbaar. Goede medische voorzieningen ontbreken daar, evenals kennis over hygiëne, gezondheid, gezonde voeding, geboortebeperking, etc. Stichting Kolewa stelt zich ten doel kinderen die ten gevolge van een beperking (nog) niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving een zo volwaardig mogelijke plek te bieden.

De doelstellingen van Stichting Kolewa (financiële steun voor medische hulp en passend onderwijs voor kwetsbare kinderen met een hulpindicatie via de lokale organisatie Yayasan Kolewa Harapan Indonesia) spreken ons aan omdat ze direct aansluiten bij onze focus op kansarme kinderen. Het pakket van door Kolewa uitgevoerde interventies is groot en bestrijkt een breed terrein van preventie, operaties en rehabilitatie.

Daarom hebben wij – naast een bijdrage voor noodhulp / voedselpakketten tijdens de Covid-19 lockdown op Bali eind 2020 – begin 2021 een overeenkomst gesloten om binnen het lopende Kolewa programma eenmalig de oudercursus voor ouders van dove en slechthorende kinderen te financieren. Na een uitwisseling over monitoring en evaluatie werd duidelijk op welke wijze en met gebruik van welke criteria de monitoring en evaluatie van de activiteiten (output) en de effectiviteit daarvan (outcome, impact?) gedaan zal worden (met behulp van de ‘Result Chain Analysis’).