Over Ons

1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:

Remi Verduin
Voorzitter

Wichert de Lange
Secretaris

Cor van den Bogaard
Penningmeester

Karlijn

Karlijn Verduin
Bestuurslid

2 Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de stichting. Feitelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij de stichting.

3 Criteria

Wij hanteren de volgende criteria bij het beoordelen van aanvragen voor ondersteuning door Stichting Het Bosje

 • De beoogde activiteit is gericht op verbeteren van leef- en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
 • De activiteit/activiteiten passen in de lokale of regionale omstandigheden en er is of komt daarbij een eigen bijdrage vanuit de samenleving om daar uitdrukking aan te geven.
 • Er is een betrouwbare lokale organisatie die instaat voor de continuïteit en het inzetten van de geboden middelen in lijn met gemaakte afspraken.
 • De activiteit/activiteiten sluiten aan bij kennis en kunde van bestuursleden zodat we ook van daaruit een bijdrage kunnen leveren en kunnen meedenken met het project (organisatie, onderzoek en management inclusief kwaliteitsbewaking in gezondheidszorg, onderwijs en bouwkunde).
 • Wij kijken vooral naar projecten waarbij Stichting Het Bosje een wezenlijke inbreng kan hebben / het verschil kan maken.
 • Het project moet financieel behapbaar zijn voor onze stichting. Wij doen niet meer toezeggingen dan we waar kunnen maken.
 • Wij financieren geen projecten via andere stichtingen of niet afgebakende projecten van grotere ontwikkelingsprojecten, maar eigenstandige, goed gedefinieerde projecten.

4 Procedure

Een aanvraag wordt na indiening besproken binnen het bestuur van Stichting Het Bosje. Het bestuur vergadert 3 tot 4 maal per jaar.

 • Indien een aanvraag als kansrijk wordt bevonden, dan vinden nadere gesprekken plaats met de aanvrager.
 • Er worden afspraken gemaakt over eigendom van land en goederen na afloop van het project.
 • Bij overeenstemming wordt een contract opgesteld.
 • Essentieel onderdeel daarvan is de te leveren eigen bijdrage. Bij grotere of meerjarige projecten wordt een contract opgesteld met meerdere termijnen.
 • Zo nodig kan er overgegaan worden tot een voorschot vooraf.
 • Elke termijn wordt afgesloten met bewijs dat het deelproject is uitgevoerd zoals afgesproken alvorens tot een volgende deelbetaling wordt overgegaan.
 • De laatste 10% wordt betaald nadat het project is afgerond en het bewijs daarvan is geleverd.
 • Waar mogelijk oefent het bestuur toezicht uit in eigen persoon tijdens de uitvoering van het project.

5 Beleidsplan 2021 – 2025

De doelstelling van Stichting Het Bosje is de ondersteuning van projecten en activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
De leden van het bestuur van Stichting het Bosje hebben inmiddels langdurige en positieve ervaring met zeer diverse projecten voor kinderen in lage inkomenslanden. Op basis hiervan kiest het bestuur ervoor om in grote lijnen het huidige beleid voor steun aan projecten voor die kinderen voort te zetten. Wij doen dit door samen te werken met betrouwbare lokale partners en kijken naar voldoende lokaal draagvlak. Voorts wil het bestuur van Stichting Het Bosje vanuit haar betrokkenheid zoveel mogelijk meedenken met de opzet en uitvoering.
Dit beleid houdt verder in dat we:
– onderscheid maken tussen langlopende projecten en éénmalige c.q. kortdurende projecten, bijvoorbeeld ter verkenning van eventuele verdere samenwerking.
– incidenteel ondersteuning voor ontwikkeling van individuele personen mogelijk maken, bij voorkeur binnen één van de ondersteunde projecten.
– bij onze projecten expliciet aandacht besteden aan monitoring van de effecten om een indruk te krijgen van de effectiviteit van onze bijdrage.
We continueren vooralsnog de constructieve en langdurige samenwerking met de huidige vier lokale organisaties in Azië (Armenië en Nepal), Afrika (Oeganda) en Zuid-Amerika (Brazilië). Gezien het bedrag dat we per jaar kunnen besteden streven we, om versnippering van onze inzet te beperken, naar 2 of 3 langer lopende projecten met daarbij een exit-strategie.

Bij nieuwe aanvragen binnen deze langdurige samenwerking kijken we naar wenselijkheid en opties voor het aanbrengen van meer focus. Dit doen we door ook op eigen initiatief voorstellen te doen vooral naar aanleiding van zaken die ons opvallen bij bezoeken aan die projecten. Hierbij valt te denken aan het ter beschikking stellen van apparatuur, transportmiddelen, onderwijsmaterialen voor scholen, voorzieningen voor schoon drinkwater of (bijdragen aan studies voor verbetering van) gezonde binnenlucht op kookplaatsen in scholen en in thuissituaties.

Onze mogelijkheid tot ondersteuning is afhankelijk van de beschikbare fondsen die voortkomen uit het belegd vermogen van de stichting. Dit houdt in dat we de uitgaven voor projecten laten afhangen van de feitelijke inkomsten uit dit basisvermogen.

Lees meer over onze projecten in heden en verleden.

6 ANBI status

Wij voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan een stichting voor het verkrijgen van belastingvoordelen.
Voor meer informatie over deze voorwaarden kijk op de website van de Belastingdienst