Statuten

Statuten

Heden elf februari tweeduizend drie verscheen voor mij, Meester Gerrit Pieter van Breugel, notaris gevestigd te Hazerswoude, Gemeente Rijnwoude:
de Heer Cornelus Johannes Maria van den Bogaard, wonende te Hazerswoude, (gemeente Rijnwoude), geboren te Someren op vijf maart negentienhonderd éénenvijftig, gehuwd, (identiteitsbewijs : rijbewijs, nummer: alhier bekend); volgens zijn verklaring ten deze handelende als penningmeester van het bestuur van de stichting “stichting Steunfonds Het Bosje”, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 9737 JA Groningen, Edzemaheerd 23, en als zodanig gemachtigd door het bestuur van voormelde stichting in haar vergadering van vijftien december tweeduizend twee om onderhavige akte van statutenwijziging te doen verlijden.
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaart:
dat voormelde stichting is opgericht bij akte op zes april negentienhonderd éénentachtig voor Mr. S. Klein, destijds notaris te Rotterdam, verleden; dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van vijftien december tweeduizend twee, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de stichting, heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting. Blijkende van gemeld bestuursbesluit en de machtiging van het bestuur aan de verschenen persoon uit een aan deze akte gehecht stuk.
Alsnu verklaart de verschenen persoon, handelende als gemeld, ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit de statuten van voormelde stichting te wijzigen en in haar geheel vast te stellen als volgt:

Naam en zetel
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: stichting “Het Bosje”.
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel en middelen
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
Het verlenen van steun aan projecten en activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt hierbij op eenmalige activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit subsidies van overheidswege of op andere wijze. Met dit doel legt de stichting zich toe op het beheren en beleggen van de daartoe verkregen of te verkrijgen vermogenswaarde.
2. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Duur
Artikel 3.
De stichting duurt onbepaalde tijd voort.

Bestuur
Artikel 4.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van tenminste drie leden.
3. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door het bestuur der stichting krachtens een met gewone meerderheid van stemmen genomen bestuursbesluit.
4. Van het bestuur treedt ieder jaar tenminste een der zittinghebbende leden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond opnieuw benoembaar.
5. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
Degene die in zo een vacature wordt benoemd treedt af op dat tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur wettig samengesteld volledig bevoegd.
7. Een bestuurslid defungeert:
a. bij zijn overlijden;
b. bij periodieke aftreding;
c. indien hij het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogens verliest;
d. indien hij wordt ontslagen, al dan niet op eigen verzoek, door de overige bestuursleden; en
e. door toepassing van artikel 298 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden ter liefde Gods en alzo om niet.

Samenstelling bestuur
Artikel 5.
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
De functie van secretaris en penningmeester kan gecombineerd worden in een persoon.
2. Het bestuur stelt zelf zijn werkwijze vast, met inachtneming van het in de statuten bepaalde.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van de in artikel 2 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten.

Vertegenwoordiging
Artikel 6.
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. terwijl de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Voor het ontvangen van gelden en het daarvoor verlenen van kwijting alsmede voor het verrichten van betalingen tot een door het bestuur te bepalen bedrag, is de handtekening van de penningmeester voldoende om de stichting te verbinden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Vergaderen
Artikel 7.
1. Het bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter zo dikwijls als hij/zij of twee van de leden van het bestuur dit nodig achten, doch in ieder geval eenmaal per jaar. Met instemming van de bestuursleden kan ook telefonisch of op andere wijze vergaderd worden.
2. De bestuursvergadering worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
3. Ieder bestuurslid heeft een stem, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
5. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen indien ter vergadering tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
7. Indien geen besluiten zijn genomen omdat niet aan het bepaalde in lid 6 van dit artikel is voldaan, kunnen in een tweede vergadering van het bestuur, welke binnen dertig dagen doch niet eerder dan veertien dagen na de dag der eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, over de onderwerpen van de eerste vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits bij convocaties voor de tweede vergadering die onderwerpen zijn vermeld.

Notulen
Artikel 8.
1. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris der vergadering.
2. Het bestuur kan ook schriftelijk of telegrafisch buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk of telegrafisch over het te nemen besluit uitspreken en mits geen der bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
Het bepaalde in artikel 7 is op deze wijze van besluiten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Deze besluiten worden in de eerstvolgende vergadering genotuleerd.

Geldmiddelen
Artikel 9.
De geldmiddelen der stichting bestaan uit:
1. verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat of schenking;
2. al dan niet vaste vrijwillige bijdragen:
3. subsidies, renten en alle andere baten.

Boekjaar
Artikel 10.
1. Het boekjaar der stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks per ultimo december worden de boeken van de stichting afgesloten.
3. Het bestuur stelt jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten op, betreffende het kapitaal en de inkomsten en uitgaven der stichting in het afgelopen boekjaar.
4. Vaststelling van de in lid 3 genoemde stukken door het bestuur, na controle door een accountant bij voorkeur een register-accountant strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem over het betrokken boekjaar gevoerde financiële beheer.

Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 11.
1. Een besluit tot wijziging of aanvulling van de statuten van de stichting of tot ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe belegde en schriftelijk bijeengeroepen vergadering van het bestuur, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.
2. Indien geen besluit kan worden genomen omdat niet alle bestuursleden aanwezig zijn, dan wordt binnen dertig dagen doch niet eerder dan veertien dagen na de dag der eerste vergadering een nieuwe vergadering van het bestuur gehouden, waarin tot de in lid 1 bedoelde wijziging of aanvulling van de statuten der stichting of tot ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal bestuursleden.
3. Wijzigingen of aanvullingen in de statuten der stichting zullen eerst van kracht zijn, nadat zij in een notariële akte zijn opgenomen. leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. Bij ontbinding van de stichting treden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen op als liquidateuren der stichting, tenzij het bestuur andere liquidateuren aanwijst.
5. Tijdens de liquidatie blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo na liquidatie der stichting zal door het bestuur worden aangewend voor een doel dat naar zijn oordeel het meest aan dat van de stichting nabij komt.

Huishoudelijk reglement
Artikel 12.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen bepalingen in strijd met deze statuten mag bevatten en waarin alles wordt geregeld, wat naar de mening van het bestuur nadere regeling behoeft.

Slotbepaling
Artikel 13.
in alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

BIJLAGE
Aan deze akte wordt de navolgende bijlage gehecht:
– afschrift bestuursbesluit.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Hazerswoude gemeente Rijnwoude, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Deze heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door verschenen persoon en notaris)

Statutenwijziging: 11 februari 2003