Statuten

Statuten

Vandaag, twintig maart tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn:

de heer Cornelus Johannes Maria van den Bogaard, geboren te Someren – op vijf maart negentienhonderdeenenvijftig, wonende te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn, Dorpsstraat 268 (postcode 2391 CK), gehuwd, in deze akte handelend als bestuurslid van het bestuur van de stichting Stichting “Het Bosje”, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Lelystad, Beulakerwiede 5 (postcode 8244 EG), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41127419 Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 807438261, hierna ook te noemen: de stichting, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte bevoegd op grond van artikel 11.3 van de statuten.

De verschenen persoon verklaarde:

INLEIDING ———————————————————————————–

De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zestien april negentienhonderdeenentachtig voor mr. S. Klein, destijds notaris te Rotterdam.

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte – verleden op elf februari tweeduizend drie voor mr. G.P. van Breugel, destijds notaris te Alphen aan den Rijn.

Het bestuur van de stichting heeft op zesentwintig februari tweeduizend drieëntwintig besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.

STATUTENWIJZIGING ——————————————————————

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de volgende artikelen van de statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1. ————————————————————————————–

 1. De stichting draagt de naam: Stichting “Het Bosje”.
 2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel en middelen.

Artikel 2. ————————————————————————————–

 1. De stichting heeft ten doel:

Het verlenen van steun aan projecten en activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt hierbij op eenmalige activiteiten, waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit subsidies van overheidswege of op andere wijze. Met dit doel legt de stichting zich toe op het beheren en beleggen van de daartoe verkregen of te verkrijgen vermogenswaarden.

 1. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Bestuur.

Artikel 3. ————————————————————————————–

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van tenminste vier (4) leden.
 3. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door het bestuur der stichting krachtens een met gewone meerderheid van stemmen genomen bestuursbesluit. Een benoeming is voor onbepaalde tijd.
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s), daarin voorzien door het benoemen van – een (of meer) opvolger(s).
 5. Mocht in het bestuur, om welke reden dan ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overige bestuursleden niettemin een wettig bestuur.
 6. Een bestuurslid defungeert:
 7. bij zijn overlijden;
 8. indien hij het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogens verliest;
 9. indien hij wordt ontslagen, al dan niet op eigen verzoek, door de — overige bestuursleden;
 10. door toepassing van artikel 298 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin – om welke reden ook – gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.
 12. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte onkosten.

Artikel 4. ————————————————————————————–

 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functie van secretaris en penningmeester kan gecombineerd worden in een persoon.
 2. Het bestuur stelt zelf zijn werkwijze vast, met inachtneming van het in de statuten bepaalde.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van de in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten.

Vertegenwoordiging.

Artikel 5. ————————————————————————————–

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, terwijl de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 1. Voor het ontvangen van gelden en het daarvoor verlenen van kwijting – alsmede voor het verrichten van betalingen tot een door het bestuur te bepalen bedrag, is de handtekening van de penningmeester voldoende om de stichting te verbinden.
 2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Vergaderen.

Artikel 6. ————————————————————————————–

 1. Het bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter zo dikwijls als hij/zij of twee van de leden van het bestuur dit nodig achten, doch in ieder geval éénmaal per jaar. Met instemming van de bestuursleden kan ook telefonisch of op andere wijze vergaderd worden.
 2. De bestuursvergadering worden geleid door de voorzitter en bij diens – afwezigheid door degene, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
 3. Ieder bestuurslid heeft een stem, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 5. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen indien ter vergadering tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 7. Indien geen besluiten zijn genomen omdat niet aan het bepaalde in lid 6 van dit artikel is voldaan, kunnen in een tweede vergadering van het bestuur, welke binnen dertig dagen doch niet eerder dan veertien dagen na de dag der eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, over de onderwerpen van de eerste vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits bij convocaties voor de tweede vergadering die onderwerpen zijn vermeld.
 8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 7. ————————————————————————————–

 1. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.
 2. Het bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en mits geen der bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

Het bepaalde in artikel 6 is op deze wijze van besluiten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Deze besluiten worden in de eerstvolgende vergadering genotuleerd.

Geldmiddelen.

Artikel 8. ————————————————————————————–

De geldmiddelen der stichting bestaan uit:

 1. verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat of schenking;
 2. al dan niet vaste vrijwillige bijdragen;
 3. subsidies, renten en alle andere baten.

Boekjaar.

Artikel 9. ————————————————————————————–

 1. Het boekjaar der stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks per ultimo december worden de boeken van de stichting afgesloten.
 3. Het bestuur stelt jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten op, betreffende het kapitaal en de inkomsten en uitgaven der stichting in het afgelopen boekjaar.
 4. Vaststelling van de in lid 3 genoemde stukken door het bestuur, na controle door een daartoe aangestelde en bevoegde externe adviseur, strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem over het betrokken boekjaar gevoerde financiële beheer.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 10. ————————————————————————————

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, aan te vullen of de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering waaraan alle bestuursleden deelnemen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. Indien geen besluit kan worden genomen omdat niet alle bestuursleden aanwezig zijn, dan wordt binnen dertig dagen doch niet eerder dan veertien dagen na de dag der eerste vergadering een nieuwe vergadering van het bestuur gehouden, waarin tot de in lid 1 bedoelde wijziging of aanvulling van de statuten der stichting of tot ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen, indien ten minste twee bestuursleden aanwezig zijn.
 3. Wijzigingen of aanvullingen in de statuten der stichting zullen eerst van kracht zijn, nadat zij in een notariële akte zijn opgenomen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
 4. Bij ontbinding van de stichting treden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen op als liquidateuren der stichting, tenzij het bestuur andere liquidateuren aanwijst.
 5. Tijdens de liquidatie blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo na liquidatie wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 11. ————————————————————————————

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen bepalingen in strijd met deze statuten mag bevatten en waarin alles wordt geregeld, wat naar de mening van het bestuur nadere regeling behoeft.

Slotbepaling.

Artikel 12. ————————————————————————————

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

BIJLAGE AKTE —————————————————————————-

Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt:

– besluit bestuur.

SLOT ——————————————————————————————

De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld.

WAARVAN AKTE, is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

 

(Volgt ondertekening)