Verantwoording

Baobab

Staat van baten en lasten 2023

BATEN20232022
Resultaat effecten138.391– 257.502
Dividenden19.18526.193
Rente obligaties
Koersresultaat effecten132.139-269.956
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten-12.933-13.839
LASTEN
Donaties aan projecten26.22987.540
Reizen en declaraties3.09730
Alvan Tsarik project, Armenië9.63218.500
StartUp4Kids, Botswana10.000
URDT School Farm Project, Uganda32.238
Nshambya Primary School, Tanzania610
Karuna Foundation, Nepal21.062
Action Indigenous Women, Uganda5.100
Plan International, noodhulp Oost Afrika10.000
Support schoolchildren na aardbeving Nepal3.500
Administratiekosten
Accountants- en administratiekosten1.5121.512
Verkoopkosten
Representatiekosten384
Overige kosten1.391712
Bankrente en -kosten331378
Kosten website148293
Diverse algemene kosten4341
Notaris kosten869
Totale lasten29.13290.148
Rentebaten59621
Schenking100
Totale baten138.391-257.502
RESULTAAT109.855-347.629

Activiteiten in 2023

Het jaar 2023 stond nog steeds voor een deel in de schaduw van de corona pandemie. Nu de beperkingen zijn opgeheven wordt weer volop gewerkt aan inhaalactiviteiten om de projecten met name in Nepal en ook in Oeganda voort te zetten dan wel af te sluiten. Er was nog weinig ruimte voor nieuwe projecten.

In Oeganda werd door URDT het “School Farm Project” verder opgepakt. Zoals afgesproken werd het project in 2023 afgesloten. Het afronden betrof met name het beoordelen van de monitoring gegevens en het doen van een evaluatie wat betreft de behaalde resultaten en de effectiviteit van de ingezette middelen. Het eindverslag was midden 2023 gereed. De formele afsluiting van het project vond plaats in november met een grote bijeenkomst van vele, bij het project betrokken, personen en instanties.  Door de voorzitter en penningmeester van onze stichting werd ter plaatse aan deze vorm van kennisoverdracht bijgedragen. Ook werden diverse gesprekken gevoerd om eventuele nieuwe projecten te verkennen.

In Armenië werd door Alvan Tsarik weer hard gewerkt aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. De organisatie probeert daarnaast in Armenië een vorm van het “technasium onderwijs” te introduceren. De al in 2021 begonnen activiteiten aan de uitbouw van het gebouw aan Majakowski Street lagen nog steeds stil, aangezien de problemen rond de vergunningverlening nog steeds niet opgelost konden worden. Desalniettemin wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de lokale opvangmogelijkheden. Het Bosje droeg hieraan bij door de bouw van een verbinding tussen beide bestaande gebouwen financieel mogelijk te maken. De verbinding moet ervoor zorgen dat, ook onder slechte weersomstandigheden, kinderen veilig vanuit hun klaslokalen naar de eetruimte en terug kunnen komen. Deze doorgang biedt tevens de mogelijkheid voor een ruimere en formele ingang voor beide panden. De financiële ondersteuning van de opleiding (5 jaar)  voor een van de nieuwe medewerksters van de kinderopvang werd voortgezet. De medewerkster boekte zeer fraaie studieresultaten.

Stichting Karuna in Nepal,” Inspire2Care”. Nu Karuna – gesteund door een aantal andere donoren – de gevolgde methodiek “Inspire2Care” met behulp van de overheid verder uitrolt naar andere districten in Provincie 1 van Nepal is de bijdrage van onze stichting hierbij beperkt tot ondersteuning in de vorm van meedenken en het mede financieren van de opzet van een “Knowledge and Evidence Lab”. Dit is bedoeld voor trainingen, onderwijs en coördinatie van het project.

Botswana, “Startup4Kids”. StartUp4Kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien, zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet. Na een eerste verkennende samenwerking met hun project in Botswana in 2021 werd ook nu weer in 2023 een project financieel ondersteund. Het gaat om het geven van onderwijs aan kinderen en de supervisie van trainers en vrijwilligers. Aanvullend werd een bedrag beschikbaar gesteld voor monitoring en evaluatie van het project.

Eenmalig werd ook een bijdrage gegeven voor de persoonlijke aanpak van hulp aan, door de aardbeving in Nepal, getroffen burgers.

Vermogensbeheer: het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO bank. In 2023 is het vermogen voor ongeveer twee derde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en een derde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en maatschappelijk verantwoorde opbrengst met instandhouding van het uitgangskapitaal.

In 2023 werd door het bestuur ook de tijd genomen om de statuten aan te passen aan de huidige wet en regelgeving.

Himalaya vanuit vliegtuig

Staat van baten en lasten 2022

BATEN20222021
Resultaat effecten– 257.602227.444
Dividenden26.19324.105
Rente obligaties
Koersresultaat effecten-269.956218.420
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten-13.839-15.081
LASTEN
Donaties aan projecten87.540115.592
Reizen en declaraties30
Alvan Tsarik project, Armenië18.50022.500
Start Up4Kids, Botswana7.677
URDT School Farm Project, Uganda32.23835.000
Nshambya Primary School, Tanzania6104.850
Noodhulp Kolewa, Indonesië7.195
Rhiza Babuyile, Zuid-Afrika17.600
Karuna Foundation, Nepal21.06210.000
Action Indigenous Women, Uganda5.1005.770
Stichting Help Flores, Indonesië5.000
Plan International (noodhulp Afrika)10.000
Administratiekosten
Accountants- en administratiekosten1.5121.512
Verkoopkosten
Representatiekosten384170
 
Overige kosten712989
Bankrente en -kosten378322
Kosten website293627
Diverse algemene kosten41 40
Totale lasten90.148118.263
Rentebaten2131
Schenking100700
Totale baten-257.502228.144
RESULTAAT-347.629109.912

Activiteitenverslag 2022

Het jaar 2022 stond nog steeds voor een heel groot deel in de schaduw van de corona pandemie.

Weliswaar zijn de beperkingen opgeheven maar de lockdown heeft toch nog een nasleep bij het weer oppakken en afronden van de lopende projecten.

De mogelijkheden voor het bezoeken van projecten waren in 2022 nog heel beperkt en er waren ook geen directe aanleidingen. Wel werd in Nederland overleg gevoerd met sleutelfiguren van URDT uit Oeganda en werd een overleg bijgewoond met vertegenwoordigers van Karuna Nepal. Een bezoek aan eventueel nieuwe projecten werd niet opportuun geacht in verband met de beperkte financiële mogelijkheden van de Stichting. Dit als gevolg van het wereldwijd dalen van de aandelenkoersen.

In Oeganda werd bij het door URDT uitgevoerde “School Farm Project” de draad weer opgepakt. Het project werd afgerond en er werd een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. De resultaten in de vorm van de eindevaluatie en het eindverslag worden begin 2023 verwacht. Dan zal ook de formele afsluiting van het project plaatsvinden.

In Armenië werd door Alvan Tsarik, hard gewerkt aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. De al in 2021 begonnen activiteiten aan de uitbouw van  het gebouw aan Majakowski Street kwamen helaas vrijwel stil te liggen. Dit als gevolg van de nog steeds voortdurende problemen met het kadaster en de veranderende regelgeving daaromtrent. De nieuwe statuten voor de lokale organisatie, Alvan Tsaghik , zijn afgerond en er kan nu verder vorm worden gegeven aan verzelfstandiging van de lokale organisatie. De financiële ondersteuning van de opleiding (5 jaar)  voor een van de nieuwe medewerksters van de kinderopvang werd voortgezet. De medewerkster boekte zeer fraaie studieresultaten.

Stichting Karuna in Nepal,” Inspire2Care”. De lokale overheid heeft het programma ten aanzien van het verbeteren van de leefomgeving van kinderen met een handicap in het Ilam district  met eigen middelen overgenomen. Nu Karuna– gesteund door een aantal andere donoren –de gevolgde methodiek met behulp van de overheid verder uitrolt naar andere districten in Provincie 1 van Nepal is de bijdrage van onze stichting hierbij beperkt. Onze stichting biedt nog wel ondersteuning in de vorm van meedenken en het mede financieren van de opzet van een `Knowledge and Evidence Lab`. Dit is bedoeld voor trainingen, onderwijs en coördinatie van  het project.

De stichting Kolewa zet zich in Indonesië in voor kinderen en hun families in de allerarmste gebieden. Het opzetten en uitvoeren van een cursus gebarentaal voor ouders van kinderen met een gehoorstoornis is afgerond.

In Nshambya, Tanzania, werd aanvullend op het verschaffen van enkele laptops in 2021 nog bijgedragen aan het aanschaffen van een printer en het installeren van de computers.

De Stichting StartUp4Kids tracht in Botswana, in samenwerking met verschillende lokale organisaties, om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden. Dit project werd begin 2022 afgerond . Eind 2022  werd een nieuw verzoek ingediend voor verdere ondersteuning voor het geven van onderwijs, training en begeleiding van het volgende project.

In Zuid Afrika werd  het project voor de renovatie van drie lagere scholen in de Regio Diepsloot afgerond.

In het noorden van Oeganda, Nebbi district, droeg de stichting bij aan een vakopleiding voor gehandicapte meisjes en vrouwen. Door het aanleren van kennis en vaardigheden moeten zij beter toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Deze activiteiten zijn verder ondersteund met een project voor het voorzien in goed drinkwater.

Door de grote droogte in de “Hoorn van Afrika” was daar sprake van een echte ramp. Via Plan Internationaal werd bijgedragen aan noodhulp voor de mensen in dit gebied.

Staat van baten en lasten 2021

BATEN20212020
Resultaat effecten227.44477.405
Dividenden24.10524.281
Rente obligaties
Koersresultaat effecten218.42065.978
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten-15.081-12.854
LASTEN
Donaties aan projecten115.59260.103
Reizen en declaraties464
Alvan Tsarik project, Armenië22.500500
Start Up4Kids, Botswana7.677
URDT School Farm Proj, Ug35.000
Nshambya Primary School, Tz4.85015.000
Kolewa, Indonesië7.1953.000
Rhiza B Diepsloot, Zuid-Afrika17.600
Karuna, Nepal10.00041.139
Action Indigenous Women, Ug5.770
Stichting help Flores, Indon5.000
Administratiekosten
Accountants- en administratiekosten1.5121.512
Verkoopkosten
Representatiekosten17081
 
Overige kosten9892.149
Bankrente en -kosten322378
Kosten website627780
Diverse algemene kosten 40991
Totale lasten118.26363.845
Rentebaten3146
Schenking70050
Totale baten228.14477.455
RESULTAAT109.91213.656

Activiteitenverslag 2021

Het jaar 2021 stond nog steeds voor een heel groot deel in de schaduw van de corona pandemie. De langjarig door ons gesteunde projecten werden zwaar gehinderd door de lokaal opgelegde beperkingen ten aanzien van reizen, samenkomen, school en werk. Waar en wanneer maar mogelijk werd gewerkt aan het voortzetten van de activiteiten of het plannen van in de toekomst nodige acties voor reparatie en herstel.

Door deze omstandigheden was het nog steeds niet mogelijk voor het bestuur om de bestaande projecten te bezoeken of nieuwe projecten op locatie te verkennen. Overleg met de lokale partners verliep digitaal, behalve in Uganda, waar een halve dag besteed kon worden aan overleg met URDT partners.

Stichting Karuna in Nepal,”Inspire2Care”: gezien de netelige Covid-19 situatie in Nepal verleende onze stichting noodhulp om in ieder geval in de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. De door ons gesteunde activiteiten in het laatste dorp in het Ilam district, Shree Antu, werden afgebouwd. De lokale overheid heeft het beleid ten aanzien van het verbeteren van de leefomgeving van kinderen met een handicap in die regio met eigen middelen overgenomen.
Karuna heeft van de centrale overheid de opdracht verworven om het programma met de gevolgde methodiek uit te rollen naar andere districten in Provincie 1 van Nepal – gesteund door lokale overheden en een aantal andere donoren. De uitgevoerde activiteiten en resultaten zullen met behulp van het KIT in fasen geëvalueerd worden. Stichting Het Bosje droeg aan deze uitbreiding bij door het mede-financieren van de opleiding van de lokale uitvoerders.

In Oeganda had het door de URDT uitgevoerde “School Farm Project” weer ernstig te lijden onder de lockdown-maatregelen van het hevig door corona getroffen land. Scholen waren weer tijdelijk gesloten en ook het bezoeken van de dorpen was moeilijk door het ontbreken van transport. Waar mogelijk werden nog cursussen gegeven en projectplanning doorgevoerd. Toch kon nog een deel van de landbouwprojecten worden uitgevoerd, waarvan leerlingen gevoed konden worden. Ook werden op enkele scholen keukens en wateropvang geïnstalleerd om de leerlingen gezond en veilig voedsel te verschaffen. Een groot deel van de activiteiten en met name de evaluatie van het project moest doorgeschoven worden naar 2022.

In Armenië werd door Alvan Tsarik, ondanks de corona-maatregelen, zo goed mogelijk invulling gegeven aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. Om ruimte te maken voor de opvang van een toenemend aantal kinderen werd met de steun van Het Bosje begonnen aan de uitbouw van het gebouw aan Majakowski Street. De uitvoering van dit project werd gehinderd door problemen met het kadaster en het instorten van een muur. Om de lokale organisatie, Alvan Tsaghik, te versterken werd noest verder gewerkt aan nieuwe statuten. De financiële ondersteuning van de opleiding (5 jaar) voor een van de nieuwe medewerksters van de kinderopvang werd voortgezet.

Overige projecten die in 2021 door liepen of nieuw werden begonnen.
De stichting Kolewa zet zich in Indonesië in voor kinderen en hun families in de allerarmste gebieden. Een onderdeel hiervan, het opzetten en uitvoeren van een cursus gebarentaal voor ouders van kinderen met een gehoorstoornis werd ondersteund vanuit Het Bosje. Vooruitlopend hierop werd hier in 2020 een beperkt bedrag aan noodhulp geschonken om de eerste noden te lenigen.
In Nshambya werd door de lagere school aldaar het moderniseren en vergroten van de toiletvoorzieningen van de school uitgevoerd met financiële ondersteuning van Het Bosje. Aanvullend is nog bijgedragen aan een eerste aanzet tot digitalisering met het verschaffen van enkele laptops.
De Stichting StartUp4Kids in Botswana werd ondersteund in haar programma, in samenwerking met verschillende lokale organisaties, om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden. Ondersteuning werd gegeven voor het kopen van schoolbenodigdheden, bevorderen van milieubewustzijn en het telen van gewassen op scholen.
In Zuid-Afrika werd via een lokale organisatie (Rhiza Babuyile) de renovatie van drie lagere scholen in de Regio diepsloot financieel ondersteund voor het uitvoeren van noodzakelijke renovaties en het aanschaffen van school materialen.
In het noorden van Oeganda, in Nebbi district, droeg de stichting bij aan een vakopleiding voor gehandicapte meisjes en vrouwen. Door het aanleren van kennis en vaardigheden moeten zij beter toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.
Tenslotte werd nog noodhulp verleend aan een eerder door ons met schoolboeken ondersteund project, op Flores in Indonesië. Hier werd financieel bijgedragen aan de aanschaf van een lokaal noodzakelijke ambulance.

Staat van baten en lasten 2020

BATEN20202019
Resultaat effecten77.405258.754
Dividenden24.28126.220
Rente obligaties
Koersresultaat effecten65.978244.797
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten-12.854– 12.263
LASTEN
Donaties aan projecten60.103141.203
URDT Girls School
Reizen en declaraties4645.612
Alvan Tsarik project, Armenië50025.000
URDT School Farm Project61.953
Nshambya Primary School, Tanzania15.000
Kolewa, Indonesië3.000
IBISS CSF Day Care6.610
Karuna, Nepal41.13941.828
Administratiekosten
Accountants- en administratiekosten1.5121.512
Verkoopkosten
Representatiekosten81556
 
Overige kosten2.149572
Bankrente en -kosten378310
Kosten website780214
Diverse algemene kosten99148
Totale lasten63.845 143.843
Rentebaten46134
Schenking5050
Totale baten77.355258.754
Resultaat13.656115.095
————–————–

Activiteitenverslag 2020

Het jaar 2020 stond voor een heel groot deel in de schaduw van de corona pandemie. Dit gold niet alleen voor Nederland maar ook wereldwijd. Dit betekende dat de door ons gesteunde projecten voor een deel tot stilstand kwamen. Gedwongen door de lockdown maatregelen waren een groot aantal activiteiten niet meer mogelijk of konden leerlingen hun scholen tijdelijk niet bezoeken. Onze lokale partners hebben zich echter tot het uiterste ingespannen om de projecten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Gelukkig zijn de directe medewerkers gespaard gebleven voor een corona-infectie.

Voor het bestuur van de stichting betekende dit dat slechts tweemaal fysiek vergaderd kon worden en dat voor het overige regelmatig (beeld-)overleg op afstand plaats vond. Door deze omstandigheden was het ook niet mogelijk voor het bestuur om de projecten te bezoeken. Ook overleg met de lokale partners verliep digitaal.

Stichting Karuna in Nepal, “Inspire2Care”. De door ons gesteunde activiteiten in de twee dorpen in de Ilam district, Naya Bazar en Shree Antu, konden beperkt doorgang vinden. De bedoeling is dat de lokale overheid dit beleid ten aanzien van het verbeteren van de leefomgeving van kinderen met een handicap over neemt. Hiertoe zijn aanvullende cursussen gegeven.

Karuna is – gesteund door een aantal andere donoren – tevens bezig om de gevolgde methodiek met behulp van de overheid uit te rollen naar andere districten in Provincie 1 van Nepal en de uitgevoerde activiteiten met behulp van het KIT te evalueren.  Stichting Het Bosje draagt aan de uitbreiding bij door het inrichten van een groot trainingscentrum in de provincie hoofdplaats te financieren.

In Oeganda wordt door het URDT het zogenaamde “School Farm Project” uitgevoerd. Hierbij worden leerlingen van met name groep 5 (NL groep 7) begeleid om onder eigen verantwoordelijkheid gewassen te verbouwen op een stuk land van de school. Ook worden de leerlingen gestimuleerd om thuis vergelijkbare projecten op te zetten, de twee-generatie aanpak.

Dit project werd zeer getroffen door de corona pandemie. Scholen waren tijdelijk gesloten en ook het bezoeken van de dorpen was moeilijk. Waar mogelijk werden nog cursussen gegeven en projectplanning doorgevoerd. Meer dan de helft van de activiteiten moest doorgeschoven worden naar 2021 waarmee het project met één jaar wordt verlengd.

In Armenië werd door Alvan Tsarik, na de  inrichting van de eerder aangekochte gebouwen, verder invulling gegeven aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. Maar ook hier is het centrum langere tijd gesloten geweest. Bovendien liet zich hier de invloed gelden van de oorlog in Nagorno Karabach, en met name de onverwachte nederlaag, die een grote impact heeft gehad op alle Armeniërs.

Niettemin werden de activiteiten zoveel mogelijk voortgezet en werden nieuwe ideeën uitgewerkt om de lokale organisatie te verstevigen. De opleiding voor een van de nieuwe medewerksters van de kinderopvang wordt gedurende 5 jaar betaald vanuit Het Bosje.

In Brazilië, in Rio de Janeiro, werden dit jaar geen nieuwe activiteiten door ons gefinancierd.

Een tweetal nieuwe projecten zijn gestart in 2020:

De stichting Kolewa zet zich in Indonesië in voor kinderen en hun families in de allerarmste gebieden. Een onderdeel hiervan, het opzetten en uitvoeren van een cursus gebarentaal voor ouders van kinderen met een gehoorstoornis zal ondersteund gaan worden vanuit Het Bosje. Vooruitlopend hierop werd hier een beperkt bedrag aan noodhulp geschonken om de eerste noden te lenigen .

Vanuit Nshambya Tanzania werd een beroep gedaan door de lagere school aldaar voor financiële ondersteuning bij het moderniseren en vergroten van de toiletvoorzieningen van de school. Door het toegenomen aantal leerlingen voldeden de in 1996 gebouwde toiletten niet meer. De school zelf is een eerder succesvol project vanuit Het Bosje.

Met de Stichting StartUp4Kids werden voorbereidingen getroffen voor het aangaan van een samenwerking voor een project in Botswana. In samenwerking met verschillende lokale organisaties wordt een programma uitgewerkt om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden.

Vermogensbeheer: Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2020 is het vermogen voor ongeveer twee derde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en een derde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en verantwoorde opbrengst met instandhouding van het uitgangskapitaal. Het vermogen nam enerzijds af als gevolg van de corona-crisis, maar dit werd gecompenseerd door minder uitgaven als gevolg van stagnering van de projecten.