Verantwoording

Baobab

Staat van baten en lasten 2020

BATEN20202019
Resultaat effecten77.405258.754
Dividenden24.28126.220
Rente obligaties
Koersresultaat effecten65.978244.797
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten-12.854– 12.263
LASTEN
Donaties aan projecten60.103141.203
URDT Girls School
Reizen en declaraties4645.612
Alvan Tsarik project, Armenië50025.000
URDT School Farm Project61.953
Nshambya Primary School, Tanzania15.000
Kolewa, Indonesië3.000
IBISS CSF Day Care6.610
Karuna, Nepal41.13941.828
Administratiekosten
Accountants- en administratiekosten1.5121.512
Verkoopkosten
Representatiekosten81556
 
Overige kosten2.149572
Bankrente en -kosten378310
Kosten website780214
Diverse algemene kosten99148
Totale lasten63.845 143.843
Rentebaten46134
Schenking5050
Totale baten77.355258.754
Resultaat13.656115.095
————–————–

Activiteitenverslag 2020

Het jaar 2020 stond voor een heel groot deel in de schaduw van de corona pandemie. Dit gold niet alleen voor Nederland maar ook wereldwijd. Dit betekende dat de door ons gesteunde projecten voor een deel tot stilstand kwamen. Gedwongen door de lockdown maatregelen waren een groot aantal activiteiten niet meer mogelijk of konden leerlingen hun scholen tijdelijk niet bezoeken. Onze lokale partners hebben zich echter tot het uiterste ingespannen om de projecten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Gelukkig zijn de directe medewerkers gespaard gebleven voor een corona-infectie.

Voor het bestuur van de stichting betekende dit dat slechts tweemaal fysiek vergaderd kon worden en dat voor het overige regelmatig (beeld-)overleg op afstand plaats vond. Door deze omstandigheden was het ook niet mogelijk voor het bestuur om de projecten te bezoeken. Ook overleg met de lokale partners verliep digitaal.

Stichting Karuna in Nepal, “Inspire2Care”. De door ons gesteunde activiteiten in de twee dorpen in de Ilam district, Naya Bazar en Shree Antu, konden beperkt doorgang vinden. De bedoeling is dat de lokale overheid dit beleid ten aanzien van het verbeteren van de leefomgeving van kinderen met een handicap over neemt. Hiertoe zijn aanvullende cursussen gegeven.

Karuna is – gesteund door een aantal andere donoren – tevens bezig om de gevolgde methodiek met behulp van de overheid uit te rollen naar andere districten in Provincie 1 van Nepal en de uitgevoerde activiteiten met behulp van het KIT te evalueren.  Stichting Het Bosje draagt aan de uitbreiding bij door het inrichten van een groot trainingscentrum in de provincie hoofdplaats te financieren.

In Oeganda wordt door het URDT het zogenaamde “School Farm Project” uitgevoerd. Hierbij worden leerlingen van met name groep 5 (NL groep 7) begeleid om onder eigen verantwoordelijkheid gewassen te verbouwen op een stuk land van de school. Ook worden de leerlingen gestimuleerd om thuis vergelijkbare projecten op te zetten, de twee-generatie aanpak.

Dit project werd zeer getroffen door de corona pandemie. Scholen waren tijdelijk gesloten en ook het bezoeken van de dorpen was moeilijk. Waar mogelijk werden nog cursussen gegeven en projectplanning doorgevoerd. Meer dan de helft van de activiteiten moest doorgeschoven worden naar 2021 waarmee het project met één jaar wordt verlengd.

In Armenië werd door Alvan Tsarik, na de  inrichting van de eerder aangekochte gebouwen, verder invulling gegeven aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. Maar ook hier is het centrum langere tijd gesloten geweest. Bovendien liet zich hier de invloed gelden van de oorlog in Nagorno Karabach, en met name de onverwachte nederlaag, die een grote impact heeft gehad op alle Armeniërs.

Niettemin werden de activiteiten zoveel mogelijk voortgezet en werden nieuwe ideeën uitgewerkt om de lokale organisatie te verstevigen. De opleiding voor een van de nieuwe medewerksters van de kinderopvang wordt gedurende 5 jaar betaald vanuit Het Bosje.

In Brazilië, in Rio de Janeiro, werden dit jaar geen nieuwe activiteiten door ons gefinancierd.

Een tweetal nieuwe projecten zijn gestart in 2020:

De stichting Kolewa zet zich in Indonesië in voor kinderen en hun families in de allerarmste gebieden. Een onderdeel hiervan, het opzetten en uitvoeren van een cursus gebarentaal voor ouders van kinderen met een gehoorstoornis zal ondersteund gaan worden vanuit Het Bosje. Vooruitlopend hierop werd hier een beperkt bedrag aan noodhulp geschonken om de eerste noden te lenigen .

Vanuit Nshambya Tanzania werd een beroep gedaan door de lagere school aldaar voor financiële ondersteuning bij het moderniseren en vergroten van de toiletvoorzieningen van de school. Door het toegenomen aantal leerlingen voldeden de in 1996 gebouwde toiletten niet meer. De school zelf is een eerder succesvol project vanuit Het Bosje.

Met de Stichting StartUp4Kids werden voorbereidingen getroffen voor het aangaan van een samenwerking voor een project in Botswana. In samenwerking met verschillende lokale organisaties wordt een programma uitgewerkt om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden.

Vermogensbeheer: Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2020 is het vermogen voor ongeveer twee derde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en een derde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en verantwoorde opbrengst met instandhouding van het uitgangskapitaal. Het vermogen nam enerzijds af als gevolg van de corona-crisis, maar dit werd gecompenseerd door minder uitgaven als gevolg van stagnering van de projecten.

Staat van baten en lasten 2019

BATEN20192018
Resultaat effecten258.754212.397
Dividenden26.22034.280
Rente obligaties2.500
Koersresultaat effecten244.797189.305
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten– 12.263– 13.688
LASTEN
Donaties aan projecten
141.20374.864
URDT Girls School
Reizen en declaraties5.612125
Alvan Tsarik project, Armenië25.000
URDT School Farm Project61.953
URDT Kanywamiyaga school5.000
IBISS Meninas Mães32.068
IBISS CSF Day Care6.610
Karuna Nepal41.82837.671
Administratiekosten
Accountants- en administratiekosten1.5121.512
Verkoopkosten
Representatiekosten556327
Overige kosten572397
Bankrente en -kosten310348
Kosten website214
Diverse algemene kosten4849
Totale lasten 143.84377.100
Rentebaten134113
Schenking50 1.425
Totale baten258.754212.397
Resultaat115.095136.835
————–————–

Activiteitenverslag 2019

In 2019 heeft het bestuur van stichting Het Bosje opnieuw geïnvesteerd in projecten waarmee al een langjarig contact bestaat. De vraag naar ondersteuning vanuit deze projecten was ook in 2019 weer veel groter dan de inkomsten van de stichting. Gelukkig deden de aandelen het buiten verwachting goed zodat niet onverantwoord ingeboet hoefde te worden op het bronkapitaal van de stichting. Wel daalde ook dit jaar het totaal beschikbare vermogen.

Het bestuur kwam 3 maal bijeen in vergadering om afspraken te maken en besluiten te nemen. De kracht van de stichting is dat we samen kunnen werken met heel sterke lokale organisaties die met veel inzet de projecten uitvoeren en zorg dragen voor voldoende draagvlak ter plaatse. Meer dan ooit investeerden de bestuursleden van de stichting in contacten met degenen die ter plaatse de  projecten uitvoeren of daar verantwoordelijk voor zijn. Door 2 bestuursleden werd een bezoek gebracht aan het School Farm project van de URDT in Kagadi, Oeganda. In Tanzania vond overleg plaats over een hernieuwd verzoek tot ondersteuning van een school in Bukoba en werd de lokatie bezocht. Tevens werden werkbezoeken gebracht aan het project van Karuna in Nepal “Inspire2Care”. Tenslotte werd de officiële opening van de kinderopvang van Alvan Tsarik in Gyumri, Armenië bijgewoond. In Nederland vond ook nog overleg plaats met vertegenwoordigers van besturen van twee andere stichtingen over de voortgang van het buurtproject van IBISS in een sloppenwijk van Rio de Janeiro, alsook over voortzetting van de coördinatie.

Samen met de URDT in Oeganda is het “School Farm Project” waarbij leerlingen van met name groep 5 (NL groep 7) onder eigen verantwoordelijkheid gewassen verbouwen op een stuk land van de school, uitgebreid geëvalueerd. Het jaar 2019 was het eerste jaar van de afgesproken doorloop van twee jaar van dit project. De bedoeling is een betere voedselvoorziening voor de kinderen zelf, maar ook  de overdacht van kennis naar leerlingen en hun ouders, de zogenaamde twee-generatie benadering en ook het overdragen van de kennis in breder verband door het vastleggen van protocollen en procedures. Uitgebreid overleg vond plaats over de rapportage van de resultaten en ook over het toevoegen van extra elementen t.a.v. leermiddelen en de voorziening van schoon drinkwater.

In Armenië werd door Alvan Tsarik, na de  inrichting van het eerder aangekochte gebouw, verder invulling gegeven aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. Er deed zich de mogelijkheid voor om het naastgelegen woonhuis te kopen. Dit betekende zowel een bruikbare keuken voor het bereiden van voedsel voor de kinderen, maar ook extra speelruimte voor de kinderen en kantoor en werkruimte voor de medewerkers. Twee bestuursleden van stichting Het Bosje waren in de gelegenheid om de officiële opening van het educatieve centrum bij te wonen.

In Brazilië, in Rio de Janeiro, werd een bijdrage geleverd aan de inrichting van het Casa São Francisco day-care centrum. Om de eerste nood na een overstroming van het terrein te lenigen werd een extra bijdrage geleverd. Terugkoppeling werd verzorgd in de vorm van een verslag en vooral van veel foto’s van blije kinderen en medewerkers. Eveneens zeer positief was de terugkoppeling van de Nederlandse stichting IBISS die in de loop van 2019 een bezoek brachten aan de projecten in Rio de Janeiro

Tenslotte werd in Nepal, via de stichting Karuna Nepal, de ondersteuning aan 2 dorpen voortgezet. Het gaat hier om het in beeld brengen van kinderen met een handicap en het verlenen van ondersteuning aan deze gezinnen. De opzet is dat dit werk geleidelijk wordt afgebouwd en na 5 jaar geheel wordt overgenomen door de lokale overheid, samen met de bevolking. Dit is onderdeel van een veel groter project in een district, waarbij het gaat om 16 dorpen. Inmiddels is het project dermate succesvol dat een verdere uitrol over meerdere districten in Nepal plaats vindt. Bij het bezoek bleek weer hoe succesvol Karuna, in samenwerking met de lokale overheid, is om de gehandicapten en hun gezinnen te ondersteunen. Uitdagingen zijn er nog waar het gaat om het in kaart brengen van de effecten van preventieve activiteiten en met name het opzetten van een goed registratiesysteem. Vanuit Het Bosje werd inbreng geleverd bij de opzet en de uitvoering van de beoogde monitoring en het meegedacht bij het opzetten van een groter evaluatie-onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen).  De expansie van het project wordt dermate groot dat wij nog maar een beperkte inbreng kunnen hebben. Gelukkig heeft de Karuna Foundation Nederland andere en grotere partners bereid gevonden om de schaalvergroting te financieren.

Vermogensbeheer: Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2019 is het vermogen voor ongeveer tweederde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en een derde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en verantwoorde opbrengst met instandhouding van het uitgangskapitaal.

Staat van baten en lasten 2018

BATEN20182017
Resultaat effecten212.39795.525
Dividenden34.28032.041
Rente obligaties2.5002.500
Koersresultaat effecten189.30575.492
Bewaarloon, aan-/verkoopkosten effecten– 13.688– 14.508
LASTEN
Donaties74.864259.983
URDT Girls School10.000
Reizen en declaraties1251.978
Alvan Tsarik project, Armenië60.000
St. Veronica Community School2.892
URDT school garden project61.286
URDT Kanywamiyaga school5.0005.000
IBISS Meninas Mães32.06815.000
Verbouwing gebouw Jardim Gramacho15.106
Karuna Nepal37.67198.721
Administratiekosten1.1131.013
Accountants- en administratiekosten1.5121.113
Verkoopkosten327439
Representatiekosten327439
Overige kosten397780
Bankrente en -kosten348450
Kosten website252
Diverse algemene kosten4978
Totale baten212.39795.525
Totale lasten77.100262.315
Rentebaten113436
Resultaat135.410– 166.354
————–———–

Activiteitenverslag 2018

In 2018 heeft het bestuur van stichting Het Bosje zich beperkt tot die projecten waarmee al een langjarig contact bestaat. Reden hiervoor was met name de in het voorgaande jaar gedane uitgaven die veel meer bedroegen dan de feitelijke opbrengst van het vermogen. Aangezien dit de enige inkomstenbron is, nam dat vermogen hierdoor sterk af. Reden dus om pas op de plaats te maken teneinde het bronkapitaal in stand te houden.

Het bestuur kwam drie (3) maal bijeen om afspraken te maken en besluiten te nemen. Dit jaar werd alleen in Oeganda overleg gevoerd door het bestuur met de URDT. In Nederland vond overleg plaats met vertegenwoordigers van Karuna Nepal, met de URDT en ook met alvan tsarik Nederland. Over het project van IBISS in Rio de Janeiro in Brazilië overlegden we schriftelijk, voornamelijk in het Portugees via Google Translate.

Op deze manier werden de kosten van het bestuur tot een minimum beperkt.

Met de gemeente Rotterdam werd een nieuwe overeenkomst getekend over het blijvend onderbrengen daar van een (klein deel van het) historisch archief van het Sint Luciagesticht, voortgezet als “Stichting Het Bosje”.

Samen met de URDT in Oeganda is het “schoolgarden project” waarbij leerlingen van met name groep 5 (NL groep 7) onder eigen verantwoordelijkheid gewassen verbouwen op een stuk land van de school, uitgebreid geëvalueerd. Door enige uitloop van de activiteiten daar was voor 2018 geen extra projectgeld nodig. Wel werd in overleg besloten om het project nog 2 jaar langer door te laten lopen om zodoende de doelstellingen te bereiken. Dit is een betere voedselvoorziening voor de kinderen zelf maar ook de overdacht van kennis naar leerlingen en hun ouders, de zogenaamde twee-generatie benadering en ook het overdragen van de kennis in breder verband door het vastleggen van protocollen en procedures.

Op uitdrukkelijk verzoek van de URDT werd wel nog één maal een bijdrage  voor  de gemengde lagere school in Kanywamiyaga verleend.

In Armenië werd door alvan tsarik, na de inrichting van het eerder aangekochte gebouw verder invulling gegeven aan de opvang van pre-school kinderen en het geven van cursussen aan volwassenen. Met man en macht is er door de lokale organisatie gewerkt aan het opruimen van oude gebouwen en schuren op het terrein om een speelplaats voor de kinderen vrij te maken. Vervolgens werd door een groep leerlingen van een middelbare school in Nederland een plan voor speelgelegenheden uitgewerkt en ook door hen in Gyumri gebouwd. Er worden nu nog plannen gemaakt voor verdere verbeteringen en met name het voorzien in een keuken en eetgelegenheid voor de kinderen.

In Brazilië , Rio de Janeiro, werd opnieuw bijgedragen aan een project (Meninas Mães) voor jonge moeders en kinderen in een van de favela’s. Het Casa São Francisco werd gerenoveerd en wordt nu nog voorzien van een keuken met inrichting en van meubilair.

Tenslotte werd in Nepal, via de stichting Karuna Nepal, de ondersteuning aan 2 dorpen voortgezet. Het gaat hier om het in beeld brengen van kinderen met een handicap en het verlenen van ondersteuning aan deze gezinnen, naast activiteiten die gericht zijn op preventie van handicaps door verbetering van de lokale gezondheidszorg. De opzet is dat dit werk geleidelijk wordt afgebouwd en na 5 jaar geheel wordt overgenomen door de lokale autoriteiten. Dit is onderdeel van een veel groter project waarbij het gaat om 16 dorpen.

In Amsterdam werd uitgebreid overleg gevoerd met diverse vertegenwoordigers van Karuna Nepal over met name het monitoren van de activiteiten. Gepoogd werd om de effectiviteit van het grote project in kaart te brengen. Dit lukt heel goed voor het beoordelen van het werk van de organisatie wat betreft het in kaart brengen en ondersteunen van gehandicapten. Het is echter zeer moeilijk te bepalen hoe effectief de inzet is wat betreft de preventie van aangeboren afwijkingen. Hiervoor ontbreken tot nu toe basale gezondheidsgegevens van de bevolking. Karuna Nepal gaat haar activiteiten uitbreiden naar het gehele district Ilam en dit moet dan de opmaat zijn om het project uit te rollen over heel Nepal.

De door ons ondersteunde stichting Vajra, eveneens in Nepal, startte na de aardbeving van 2015, vorig jaar inderdaad met de uitbreiding van een grote middelbare school. De bouwactiviteiten zijn inmiddels afgerond met de opening van een nieuw deel van het schoolgebouw.

Vermogensbeheer: Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij de ABN-AMRO. In 2018 is het vermogen voor ongeveer tweederde beheerd middels het zogenaamde Comfortadvies en eenderde via een duurzaam fondsen mandaat. Hiermee wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en verantwoorde opbrengst met instandhouding van het uitgangskapitaal.

Bijzonder voor onze stichting in 2018 was dat we voor het eerst een beperkte schenking uit een nalatenschap ontvingen.